FCA

Термін "франко-перевізник" (free carrier) означає, що продавець здійснює поставку товару, який пройшов митне очищення для подальшого експорту, безпосередньо перевізнику у вказане покупцем місце. Слід звернути увагу на те, що вибір місця поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо поставка здійснюється на території продавця, продавець несе відповідальність за завантаження товару. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці, продавець не несе відповідальності за розвантаження товару.

Цей термін може використовуватися незалежно від виду транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення.

Під словом "перевізник" мається на увазі особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізничним, автомобільним, авіа-, внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

Якщо покупець призначає іншу особу, тобто не перевізника, то вважається, що продавець виконав свої зобов'язання щодо поставки товару з моменту передачі товару цій особі.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару відповідно до правил договору.

Продавець зобов'язується надати товар разом з комерційним рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним повідомленням, згідно з умовами договору купівлі-продажу, а також будь-які докази відповідності, які можуть вимагатися за договором.

А.2. Ліцензії, дозвіл та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за свій рахунок експортну ліцензію або інший офіційний документ і виконати в належному місці всі митні формальності, необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення.
Не має зобов'язань. Але, якщо є прохання покупця або відповідна комерційна практика, в разі, якщо покупець не дав інших вказівок, продавець має право скласти договір про перевезення на звичайних умовах за рахунок і на ризик покупця.
Передбачені випадки, коли продавець може відмовитися від складання такого договору. У такому разі він зобов'язаний негайно сповістити про це покупця.

б) Договір страхування.
Не має зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику або іншій особі, призначеній продавцем або обраному продавцем відповідно статті А3 а ), у названому місці в день чи в якийсь визначений період часу, який узгоджений сторонами для здійснення поставки.

Поставку можна вважати здійсненою:

а) якщо назване місце постачання є територією продавця: коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий перевізником, або іншою особою, яка діє від імені останнього;
б) якщо назване місце перебуває за межами території: коли товар знаходиться в розпорядженні перевізника чи іншої особи, призначеної покупцем або обраного продавцем відповідно статті А3 а ), не розвантажений з транспортного засобу продавця.

Якщо сторони не погодили конкретного пункту про назване місце поставки і є декілька придатних для цих цілей пунктів, продавець може вибрати пункт місця поставки , який відповідає його мети.

Якщо немає жодних точних вказівок від покупця, продавець може доставити товар для перевезення у спосіб, який обумовлений видом транспорту та/або кількістю та/або характером товару .

А.5. Перехід ризику

Продавець зобов'язаний, з врахуванням положень статті Б.5, нести відповідальність за увеcь ризик втрати чи пошкодження товару до моменту здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Відповідальність за витрати

Продавець зобов'язаний з урахуванням положень статті Б.6.:
- нести відповідальність за всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його поставки відповідно до статті А.4. ;
- оплатити, коли потрібно, витрати на митні процедури, а також усі митні збори і податки, які потрібно сплатити під час експорту товару.

А.7. Сповіщення покупця

Продавець зобов'язаний сповістити покупця про поставку товару відповідно до статті А.4. В разі неприйняття перевізником поставки згідно зі статтею А.4. в узгоджений термін, продавець зобов'язаний сповістити про це покупця.

А8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю всі необхідні докази поставки товару згідно зі статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряної, залізничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документів змішаного перевезення).

В разі, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище документ може бути замінений згаданим вище повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка-упакування-маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги і кількості), необхідними для здійснення поставки товару згідно зі статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити пакування товару, необхідне для перевезення товару (окрім випадків, коли в даній сфері торгівлі заведено відправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упакування).

Процес пакування здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місця призначення), були повідомлені продавцю до складання договору купівлі-продажу. Пакунок повинен мати необхідне маркування.

А.10. Інші зобов'язання

Продавець зобов'язаний на прохання, за рахунок і на ризик покупця, всіляко сприяти в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (відмінних від тих, які вказані в статті А.8.), що видаються або передаються у країні поставки та/або походження товару, які може потребувати покупець для імпорту товару, і, якщо необхідно, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов'язаний надати покупцеві всю необхідну інформацію, необхідну для оформлення полісу страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару згідно з договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, договори та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний документ і виконати, де належить, усі митні формальності, необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення.

Покупець зобов'язаний за власний рахунок скласти договір перевезення товару від зазначеного місця, за винятком випадків, коли договір перевезення складений продавцем, згідно зі статтею А.3.

б) Договір страхування

Не має зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її здійснено у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару:
- з моменту здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4;
- від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення якогось періоду, узгодженого для поставки,
- який виникає або внаслідок не призначення покупцем перевізника або іншою особою згідно зі статтею А.4., або внаслідок неприйняття перевізником або іншою особою, призначеною покупцем, товару в узгоджений термін, чи внаслідок того, що покупець своєчасно не повідомив згідно зі статтею Б.7., але за умови, що товар був необхідним чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або визначений як товар, який є предметом цього договору.

Б.6. Поділ витрат

Покупець зобов'язаний оплатити:

- всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його поставки згідно зі статтею А.4.;
- будь-які додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання покупцем зобов'язання призначити перевізника або іншу особу відповідно до статті А.4., або внаслідок неприйняття особою, призначеною покупцем, зобов'язання призначити перевізника або іншу особу згідно зі статтею А.4., або внаслідок неприйняття покупцем, товару у своє користування в узгоджений термін, чи внаслідок ненадання покупцем потрібного повідомлення відповідно до статті Б.7, - але за умови, що товар був необхідним чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або іншим способом визначений як товар, який є предметом цього договору;
- в разі потреби, - всі митні збори і податки, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають сплаті при імпорті товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.7. Повідомлення продавцю

Покупець зобов'язаний надати продавцю достатню кількість інформації про особу, зазначену в статті А.4., і, якщо необхідно, визначити вид транспорту, а також дату і період доставки. І , якщо необхідно, то пункт у межах міста, куди товар повинен бути доставлений перевізнику або іншій особі, зазначеній покупцем.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки згідно зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару до відвантаження, за винятком випадків, коли такий огляд вимагають державні органи країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, згаданих у статті А.10., а також відшкодувати витрати, які несе продавець у зв'язку з наданням покупцю допомоги відповідно до згаданої статті і складанням договору про перевезення згідно зі статтею А.3.

Покупець зобов'язаний давати продавцю належні вказівки в усіх випадках, передбачених статтею А.3. за сприяння продавця в складанні договору перевезення.

Чат з продажу
Важливі новини
Підписка на новини Masteram
Відгуки клієнтів
Валюта: Гривня (грн)
Кошик товарів поки немає
 
-